Onderhavige gebruiksvoorwaarden hebben als voorwerp de regels te bepalen die gelden bij elk bezoek aan de website van arte/grossé bvba(hieronder “de Website” genoemd) en bij elk gebruik van de diensten die toegankelijk zijn via de Website door een gebruiker(hieronder “Gebruiker” genoemd). Toegang tot de Website houdt  de aanvaarding in van de gebruiksvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.

Gebruik van de website.

Arte/grossé bvba doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk is. Arte/Grossé bvba behoudt zich het recht toe om zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website volledig of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen om onderhoud en updates uit te voeren of voor alle andere redenen, onder andere technische, zonder dat deze ingrepen recht geven op enige verplichting of schadevergoeding.

Door zich toegang te verschaffen tot de Website, deze te bezoeken en te gebruiken, garandeert en bevestigt de Gebruiker dat hij verantwoordelijk is voor elk gebruik dat hij zelf maakt van deze website.

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat alle geldende wetten en reglementen van toepassing zijn op het internet.  De Gebruiker garandeert dat hij de Website niet zal gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of die verboden zijn door de wet of door de gebruiksvoorwaarden.

De Gebruiker mag in geen geval opzettelijk de gegevens, het computersysteem, het netwerk, de software of welke informatie dan ook van de Website veranderen, misbruiken of vernietigen.

Kwaliteit van de informatie en inhoud

Arte/grossé bvba stelt alle beschikbare middelen in het werk om de Gebruikers een kwaliteitsvolle inhoud te bieden, zo accuraat, recent en duidelijk als mogelijk is, maar weigert elke aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, die voortvloeien uit informatie die via deze Website werd geleverd.  De volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de informatie op de Website kan nooit volledig gegarandeerd worden. Het is dus mogelijk dat de getoonde informatie onnauwkeurigheden bevat. Arte/grossé bvba weigert elke aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden, onvrijwillige fouten, en onjuiste informatie van welke aard deze ook moge zijn.

Hyperlinks naar andere websites, Interactieve media

De Website kan, nu of in de toekomst, verwijzen naar andere websites die door derden beheerd worden.  Het bestaan van een hyperlink naar een andere website betekent niet dat arte/grossé bvba verantwoordelijk kan geacht worden voor de inhoud van die andere websites.

Arte/grossé bvba kan bijgevolg geen enkele waarborg bieden inzake de volledigheid en juistheid van de informatie en biedt de hyperlinks louter en alleen voor het gemak en comfort van de Gebruiker.

Arte/grossé bvba weigert elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de websites waarvoor zich een link op de Website bevindt. Arte/grossé bvba weigert ook elke aansprakelijkheid wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens op deze websites.

De Gebruiker blijf volledig verantwoordelijk voor het gebruiken van deze hyperlinks naar andere websites 

Voor zover de Website e-mail links, discussieforums, chat rooms of andere communicatiemogelijkheden bevat met betrekking tot arte/grossé bvba en of andere Gebruikers, aanvaardt de Gebruiker deze forums te gebruiken waarvoor ze dienen.  Onder geen beding mag de Gebruiker deze forums gebruiken om wederrechtelijke daden te verrichten van welke aard dan ook, beledigende taal te gebruiken tegen arte/grossé bvba of derden, inbreuken te plegen tegen de intellectuele eigendom van arte/grossé bvba of derden, obsceen materiaal te posten en virussen of  besmette bestanden te versturen waardoor de Website of de websites van derden kan beschadigd of veranderd.  Arte/grossé behoudt zich het recht toe om gelijk welke inhoud van de Website te verwijderen wegens om het even welke reden.  De Gebruiker erkent dat berichten die gepost worden door andere partijen dan arte/grossé bvba niet goedgekeurd zijn door arte/grossé bvba . 

Veiligheid en toegang: aanvaarding van de risico’s door de  Gebruiker

De Gebruiker aanvaardt dat hij door het louter gebruik van de Website alle risico’s aanvaardt in verband met het gebruik van de Website. 

Arte/grossé bvba doet er alles aan om de veiligheid en operationele integriteit van de Website te vrijwaren door veiligheidsmaatregelen te nemen die aangepast zijn aan de aard van de gegevens en de risico’s die gepaard gaan met zijn activiteiten. Arte/grossé bvba kan evenwel geen continue, ononderbroken of beveiligde toegang tot de Website garanderen en kan dus ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een onderbreking van de toegang tot de Website en de eventuele gevolgen hiervan.

Arte/grossé bvba kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade(rechstreeks of onrechtstreeks)  die toegebracht zou zijn aan de gegevens op de computer, software of hardware van de  Gebruiker tijdens zijn bezoek aan de Website, meer bepaald bij overdracht van bestanden en software.   Arte/grossé weigert elke aansprakelijkheid in het bijzonder voor de overdracht van virussen via de Website.

De Gebruiker aanvaardt deze risico’s ten volle.

Arte/grossé bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het frauduleuze gebruik van zijn mailingsystemen en weigert elke aansprakelijkheid voor het hacken van zijn computersystemen en diefstal van van zijn gegevens.  Alle noodzakelijke en wettelijke maatregelen worden evenwel genomen om dit te voorkomen.

Binnen de voorziene wettelijke beperkingen is arte/grossé bvba niet aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker zou kunnen lijden ten gevolge van overmacht, commercieel en/of klantenverlies, imagobeschadiging en elke andere bijzondere, toevallige of indirecte schade die zou voortvloeien uit of in verband zou kunnen gebracht worden met de Website.

Intellectuele eigendom

De Gebruiker aanvaardt dat de Website intellectuele eigendom bevat die beschermd wordt door de wetten op de handelsmerken, bedrijfsgeheimen en/of copyright.

De Gebruiker aanvaardt dat hij de Website en zijn inhoud of gedeelten ervan niet zal gebruiken, copieren en vermenigvuldigen en dat hij de Website en zijn inhoud of gedeelten ervan ook niet zal gebruiken om er afgeleide producten van te maken of gelijk welke actie zal ondernemen die een inbreuk zijn op de intellectuele eigendom van arte/grossé bvba.

Volgende merken zijn eigendom van arte/grossé bvba of zijn zaakvoerder:

  • Arte/Grossé Trademark reg.nr. 4.188.868 United States Patent and Trademark Office
  • Arte/Grossé Beneluxmerk No. 894407
  • Arte/Grossé European Trademark CTM No. 010827749
  • Kreation Kevelaer Benelux No. 0689190

Onrechtmatig gebruik en schade

De Gebruiker mag onder geen beding proberen toegang te krijgen tot het computersysteem, het computernetwerk van arte/grossé bvba of ieder onderdeel hiervan met de bedoeling om het even welk frauduleuze daad te verrichten, diefstal te plegen of om het even welk wet van de lokale, nationale en federale overheid te overtreden.  In het geval van onwettig of ontoelaatbaar gebruik van de Website behoudt arte/grossé bvba zich het recht toe om de Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen of de Website te gebruiken.

De Gebruiker accepteert om arte/grossé bvba, zijn zaakvoerders, personeel, agenten, staf en iedereen die werkt onder de supervisie van arte/grossé bvba te compenseren voor elke kost gerelateerd aan aansprakelijkheid,  alle juridische kosten en voor elke schade die voortkomen uit het gebruik van de Website op een manier waardoor de huidige gebruiksvoorwaarden geschonden werden.

Privacybescherming

De Website die u bezoekt is deze van arte/grossé  bvba, met als maatschappelijke zetel Lieven Bauwensstraat 17, 8200 Sint-Andries btw nr. 0424.307.296

Het beheer van de Website valt onder de Belgische wetgeving. Dit betekent dat de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dient nageleefd te worden. Deze wet garandeert een specifieke bescherming van elke gebruiker van wie de gegevens door arte/grossé verwerkt zouden worden bij een bezoek aan de Website of die gebruik zou maken van de diensten die erop worden aangeboden. De wettekst kan online worden geraadpleegd op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op dit adres:

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/CONS_wet_privacy_08_12_1992.pdf

Arte/grossé bvba draagt zorg voor de bescherming van uw privacy wanneer u gebruikmaakt van de Website en is zich bewust van het belang dat u hieraan hecht.

Wij stellen bijgevolg alles in het werk om uw privacy te respecteren in het kader van het gebruik dat u maakt van deze Website en van de diensten die erop worden aangeboden.

Arte/grossé bvba vergaart geen persoonsgegevens tenzij deze vrijwillig worden verstrekt.

Door de Website te bezoeken, erkent de Gebruiker dat hij kennis hebt genomen van de voorwaarden inzake privacybescherming.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is arte/grossé bvba.

De verwerking van de persoonsgegevens heeft tot doel de Gebruiker toegang te verlenen tot de diensten van de Website die het mogelijk maken om producten en diensten te bestellen, de verzoeken van de Gebruiker te registreren en er gevolg aan te geven(contactformulier, formulier om producten te bestellen) en de Gebruiker informatie(al dan niet via een nieuwsbrief) te bezorgen over de producten en diensten die arte/grossé bvba aanbiedt.

De Gebruiker heeft het recht zijn gegevens in te kijken en te verbeteren en hij kan dit gemakkelijk doen in “Mijn Account” op de Website.

We bewaren de persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig aanlevert ook voor direct marketing doeleinden, tenzij de Gebruiker zich hier (gratis) tegen verzet.

Ook de historiek van de schriftelijke verzoeken en mededelingen worden bewaard om de relatie met de Gebruiker te vergemakkelijken.

Arte/grossé bvba waarborgt de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens en neemt de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zodat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot de gegevens.

Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens verstrekt tijdens het bestel- en betaalproces zorgt arte/grossé bvba voor een beveiligde gegevensoverdracht met een SSL-certificaat. 

Opsplitsbaarheid

Als één of meerdere clausule(s) van de Gebruiksvoorwaarden krachtens de geldende wetgeving geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou(den) worden verklaard, blijven de andere clausules onverminderd geldig. De nietige, ongeldige of onuitvoerbare clausule(s) zullen met terugwerkende kracht vervangen worden door (een)  uitvoerbare clausule(s) waarvan de geest zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule(s).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving.

De Gebruiker aanvaardt de exclusiviteit van de Belgische rechtspraak voor alle en om het even welk geschil die zou kunnen voort komen uit het gebruik van de Website.

Voor elk geschil betreffende het gebruik van deze Website en betreffende de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet uitvoering van de vermelde gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen bevoegd en dit voor elk type procedure.